תנאי שימוש לאתר uscout

תנאי שימוש לאתר שחקני כדורגל

1.           כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "uscout.co.il" (להלן: "האתר").

האתר הינו  בבעלות מוטי פוזילוף ו- appgate (להלן: "הבעלים") וכל שימוש בו על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.

האתר נועד לאפשר איתור וקבלת מידע על שחקני כדורגל, חלקם בתשלום, ובכפוף לתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלו חלים על כל האתר ועל השימוש בו ובתכנים הכלולים בו, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האתר ו/או שהאתר מאפשר נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האתר ו/או משירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים").

השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות האתר ובכלל הינם באחריות בלעדית של המשתמש ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.

2.           תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר.

בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זו ו/או שימשו לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר  זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.

הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

3.           הגישה לאתר

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

יכול שהגישה לאתר או חלקו, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.

הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

4.           שימוש במידע שמסרת

אם מסרת כתובת דואל (email), או פרטי מידע אחרים הנך מסכים בזאת לקבל הודעות לפי הפרטים שמסרת לצרכים שונים, ובכלל זה פרסומות, הזמנות, הצעות הודעות ומסרים מסחריים מכל סוג. הנך רשאי לבקש להפסיק שיגור של הודעות כאמור בהתאם להוראות כל דין.

ע"י השימוש באתר הנך להסכים בזאת לאיסוף והתחקות אחר נתונים, מידע, תוכן, פעולות והרגלי שימוש שלך ואלו ישמשו לצרכים שונים, לרבות מסחריים ושיווקיים.

5.           סוגי התכנים באתר

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.

הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האתר ו/או מראה האתר ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול באתר תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: "פרסומות").

תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים.

הפרסומות שיופיעו באתר ו/או שיישלחו למשתמשים באתר, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.

בתכני האתר עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, והבעלים שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת.

6.           חיפוש תכנים באתר

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר או חלק ממנו עפ"י בחירת  הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

7.           זמינות תכנים באתר

הנך לאשר כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשותך כן.

 

 

8.           הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר

8.1.         יכול שהאתר יאפשר לך לחפש, לבחור, לשמור או להגדיר מוצרים ו/או שירותים לשם הזמנתם ו/או רכישתם מהבעלים ו/או מגופים שלישיים.   

8.2.         הנך מאשר בזאת לבעלים לעשות שימוש חופשי בנתוני הרכישה שלך, למעט פרטי התשלום בהם ייעשה שימוש בכפוף להסכמתך המפורשת בלבד.

8.3.         רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידך, ככל שתהא כזאת, הינה בכפוף  להוראות דיני מדינת ישראל, תנאי שימוש אלו, ושיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.

8.4.         מחירים באתר, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת הבעלים.

8.5.         לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה באתר ע"י המזמין, אלא בהסכמה מפורשת של הבעלים בכתב ובכפוף לדמי ביטול.

8.6.         לבעלים שמורה הזכות לבטל הצעה או עסקה, ובלבד שהודעה על כך תינתן למזמין בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה, בכפוף להחזר התשלומים בגין הרכישה ו/או ההצעה, ככל ששולמו עד אותו מועד.

8.7.         הבעלות במוצר ו/או שירות שהבעלים סיפקו למזמין תישאר בבעלות הבעלים עד לפירעון כל התשלומים בפועל לכלל המוצרים שהוזמנו .

8.8.         במקרה של אי התאמה בין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים למסופקים, יקבל המזמין את כספו חזרה, בתנאי שלא התחיל שימוש בשירותים או השיב את המוצרים באריזתם המקורית כשהיא אינה פגומה וכל עוד לא נעשה במוצר כל שימוש, בתוך 14 יום ממועד הרכישה.

8.9.        האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים, ו/או השירותים ו/או ייצורם של אלו ו/או על פגמים ו/או נזקים בגינם הינם רק של מי שמכר אותם בפועל.

8.10.    אחריות כלשהי של הבעלים בגין מוצרים ו/או שירותים כלשהם הינה בכפוף לכל דין ובכל מקרה לא תעלה בהיקפה הכספי על המחיר ששולם בפועל לרכישתם, ככל ששולם, ובכפוף לכל דין.

8.11.     המחירים של חבילות באתר למשתמש מסוג "שחקן" הינם שנתיים. המחיר לכל חבילה ישולם ב- 12 תשלומים חודשים שווים (כפי שמפורט בעמוד החבילות). במסגרת חבילות 2 ו- 3, המחיר כולל הפקת סרטון בהתאם לשיקול דעת בעלי האתר. במידה ו"שחקן" יבטל את המנוי באמצע והופק לו סרטון, הוא לא יוכל לקבל החזר כספי כלשהו מהמחיר השנתי. יובהר כי אף שהתשלום הוא חודשי, ההתחייבות היא שנתית.

8.12.     המחירים למשתמשים מסוג "סוכן" ו"מאמן" המחיר הינו חודשי וללא התחייבות לתקופה (כפי שמפורט בעמוד החבילות). 

9.           הספקת מוצרים מוזמנים

9.1.         אם הוזמנו או נרכשו מוצרים באמצעות האתר הדורשים משלוח מהבעלים, והבעלים הסכים לשלחם, עלות המשלוח תחול על המזמין.

9.2.         המוצרים יסופקו לכתובת שמסר המזמין.

9.3.         מועד אספקה שיצויין באתר הינו בימי עסקים של ישראל והוא מוערך בלבד, ויכול להשתנות מסיבות שונות לרבות, אך לא רק, תהליכי יבוא, הליכים מנהליים, דרישות רגולטוריות, שביתות השבתות, פגעי מזג אוויר, מלחמה, כוח עליון ונסיבות שאינן בשליטת הבעלים, והאחרונים לא ישאו בכל אחריות לכך. עם זאת, תשלומים ששולמו בעד מוצר/שירות אשר לא סופקו בפועל למזמין יושבו למזמין במלואם.

 

10.       הזנת תכנים לאתר

אם במסגרת שימוש באתר, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האתר, האתר יאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.

ככל שעלו לאתר תכנים על ידך ו/או ע"י הבעלים ו/או ע"י צד שלישי כלשהו, הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ולמחוק תכנים כאלו בכל עת, מיוזמתם ו/או עפ"י בקשת מאן דהוא מכל שיבה שהיא. הנך לתת בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנו לאתר, לרבות כאלו שהועלו על ידך ו/או הנוגעים אליך ו/או שאתה מופיע בהם ביחד ולחוד עם אחרים.

זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאתר והבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן.

האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.

11.       קישורים, פרסומות והפניות מהאתר

באתר יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל זוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

12.       זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.

הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.

אתר זו ותכניו הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.

אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: "זכויות הקניין הרוחני").

צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעת הבעלים ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים הנחשדים כמפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

13.       שימוש בתכני האתר

אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש פוגעני לרבות באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.

כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.

בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של העתקה, עשיית יצירה נגזרת, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, או כל דרך אחרת.

העושה כן ללא היתר מפורש מאת הבעלים, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצאו לנכון.

אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין ולנוסח ההיתר המפורש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאתר. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

14.       פטור מאחריות

האתר והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").

הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר ו/או ביישומיו, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר מסיבה כלשהי.

הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.

הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האתר ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באתר ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך להתחייב בזאת לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר, ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בבעלים ו/או באתר ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.

הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באתר הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצויין כי השימוש במכשיר נייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.

 

15.       שיפוי

הנך להתחייב בזאת לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

16.       סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או מחוז מרכז בלבד.

17.       שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

18.       פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר דרך הטופס הבא.